Performance ROOMS2024

English text follows

Performance ROOMS2024

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

 

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος και η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πάνθεον διοργανώνουν την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο  «Performance ROOMS2024»  στην Αίθουσα Τέχνης ΚαππάτοςΑθηνάς 12, Μοναστηράκι,Αθήνα.

 15 Επιμελητές θα παρουσιάσουν   Performers από τις Εικαστικές Τέχνες καθώς και από άλλα καλλιτεχνικά πεδία όπως το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική, τα Multimedia, στα δωμάτια της γκαλερί, σε διάστημα 3 εβδομάδων και σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται απο 5 Performances και θα παρουσιάζεται από ένα τριήμερο. Σε κάθε δωμάτιο θα επιτελείται και μια ζωντανή performance κατά την τριήμερη διάρκεια της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, στα Εγκαίνια με την  ομάδα την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, 19:00 – 22:00 και στην συνέχεια Παρασκευή 26/1 και Σάββατο 27/1 , 19:00 – 22:00, η  ομάδα θα παρουσιασθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 2/2 και Σάβατο 3/2, 19:00 – 22:00 και η 3η ομάδα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 9/2 και Σάββατο 10/2, 19:00 – 22:00.

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν και να καταγραφούν συστηματικά οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο της Performance, καλλιτεχνικά και θεωρητικά, ώστε να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν συνέχεια των προηγούμενων διοργανώσεων για τις οποίες εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει στην ανάδειξη ενός μεγάλου αριθμού καλλιτεχνών και επιμελητών.

26 χρόνια απο το ξεκίνημα μιας μικρής απόπειρας που είχε ως ζητούμενο την ανίχνευση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων τάσεων και προτάσεων και της θεωρητικής σκέψης στον εικαστικό χώρο. Εικοσιπέντε χρόνια έρευνας της σύγχρονης δημιουργικής και πνευματικής δημιουργίας, όπου το τοπίο της Σύγχρονης Τέχνης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξελιχθεί και διευρυνθεί, έχοντας την μεγάλη τύχη να είμαστε παρόντες, μάρτυρες και συμμέτοχοι αυτής της μεγάλης και σημαντικής αλλαγής. Αφήσαμε πίσω μας τα αρνητικά του παρελθόντος και συμβάλλαμε στο προχώρημα και κτίσιμο μιας νέας πραγματικότητας στις Εικαστικές Τέχνες στη χώρα μας. Σε αυτη τη πορεία μας είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με περισσότερους απο 170 Επιμελητές και 500 Καλλιτέχνες και μας έδωσε τη μεγάλη και θερμή συμπαράστασή του ένα μεγάλο κοινό χιλιάδων φιλότεχνων. Τους ευχαριστούμε όλους και οραματιζόμαστε την συνέχεια σε αυτή την μοναδική εκδήλωση των δημιουργών της Σύγχρονης Τέχνης, αυτών που η ενασχόλησή τους με τα φαινόμενα και της ανάγκες  της εποχής και της καθημερινότητάς μας, με την πληθώρα των εκφραστικών μέσων και εργαλείων, μας ανοίγουν νέους δρόμους στη σκέψη και τη συνείδησή μας.

Οι Επιμελητές και οι Καλλιτέχνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση  gallery@kappatosgallery.com    ή   kappatos@otenet.gr  ή να επιλέξουν τον/την καλλιτέχνη μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος στην ίδια διεύθυνση μέχρι αυτή την ημερομηνία.

 

Performance ROOMS2024

A Contemporary Art Show

The  Kappatos  Gallery  and the  Non-Profit Society  Pantheon  are organizing the Contemporary Art Exhibition entitled   ” Performance  ROOMS2024 ”   at the  Kappatos   Gallery ,  12 Athinas st, Monastiraki, Athens.

 15 Curators will  present  erformers  from  Visual Arts  as well as from other artistic fields such as  Theatre ,  Dance , Music,  Multimedia , in the 5 rooms of the gallery, over a period of 3 weeks and in 3 groups . Each group will consist of 5 Performances and will be presented over a three-day period. In each room there will be a live performance during the three-day duration of each group, which will be open to the public,  with  the  1st  group Opening on  Thursday 25 January 2024, 19:00 – 22:00  and then  Friday 26/ 1  and  Saturday 27/1 ,  19:00 – 22:00, the  2nd  group Opening on  Thursday 1 February, Friday 2/2  and  Saturday 3/2,  19:00 – 22:00 and the  3rd group  on  Thursday 8 February, Friday 9/2  and  Saturday 10/2,  19:00 – 22:00. 

The purpose of the exhibition is to present and systematically record the contemporary trends and proposals in the artistic area of ​​Performance, artistically and theoretically, in order to create a meaningful and fruitful dialogue between the participants, as a continuation of the previous events which are estimated to have contributed to the highlighting a large number of artists and curators.

26 years  since the beginning of a small attempt that had as its objective the detection and presentation to the general public of new trends and proposals and theoretical thinking in the visual field. Twenty-five years of research into contemporary creative and intellectual creation, where the landscape of Contemporary Art, mainly in Greece but also internationally, has evolved and expanded, having the great fortune to be present, witnesses and participants of this great and important change. We left behind the negatives of the past and contributed to the progress and building of a new reality in Visual Arts in our country. In this course we were lucky to work with more than  170 Curators  and  500 Artists  and we were given its great and warm support by a large audience of thousands of art lovers. We thank everyone and envision the continuation of this unique event of the creators of Contemporary Art, those whose engagement with the phenomena and needs of our time and everyday life, with the abundance of expressive means and tools, open new paths for us in thought and our consciousness.

Curators and Artists wishing to participate in the Exhibition can request more information  at   gallery@kappatosgallery.com    or    kappatos@otenet.gr   or select the artist by  October 31, 2023  and send their proposal electronically to the Kappatos   Gallery at the same address until the date.

 

Performance ROOMS2024

 Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

25 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2024

 

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος και η Εταιρεία Πάνθεον ΑΜΚΕ παρουσιάζουν την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο  «Performance ROOMS2024»  στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, Αθήνα.

  17 Επιμελητές παρουσιάζουν 15 Καλλιτέχνες και Καλλιτεχνικές ομάδες  από τις Εικαστικές Τέχνες καθώς και από άλλα καλλιτεχνικά πεδία όπως το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική, τα Multimedia, στα 5 δωμάτια της γκαλερί, σε διάστημα 3 εβδομάδων και σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται απο Performances  και θα παρουσιάζεται γιά ένα τριήμερο. Σε κάθε δωμάτιο θα επιτελείται μια ζωντανή Performance η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, αρχίζοντας με τα Εγκαίνια της 1ης ομάδας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και στην συνέχεια την Παρασκευή 26/1 και το Σάβατο 27/1, 19:00 – 22:00.

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν και να καταγραφούν συστηματικά οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο της Performance, καλλιτεχνικά και θεωρητικά, ώστε να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν συνέχεια των προηγούμενων διοργανώσεων για τις οποίες εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει στην ανάδειξη ενός μεγάλου αριθμού καλλιτεχνών και επιμελητών.

26 χρόνια απο το ξεκίνημα μιας μικρής απόπειρας που είχε ως ζητούμενο την ανίχνευση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων καλλιτεχνικών τάσεων και προτάσεων και της θεωρητικής σκέψης στον εικαστικό χώρο. Εικοσιέξι χρόνια έρευνας της σύγχρονης δημιουργικής και πνευματικής δημιουργίας, όπου το τοπίο της Σύγχρονης Τέχνης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξελιχθεί και διευρυνθεί, έχοντας την μεγάλη τύχη να είμαστε παρόντες, μάρτυρες και συμμέτοχοι αυτής της μεγάλης και σημαντικής αλλαγής, συμβάλλοντας στο προχώρημα και κτίσιμο μιας νέας πραγματικότητας στις Εικαστικές Τέχνες στη χώρα μας. Σε αυτη τη πορεία μας είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με περισσότερους απο 180 Επιμελητές και 500 Καλλιτέχνες και μας έδωσε τη μεγάλη και θερμή συμπαράστασή του ένα μεγάλο κοινό χιλιάδων φιλότεχνων. Τους ευχαριστούμε όλους και οραματιζόμαστε την συνέχεια σε αυτή την μοναδική εκδήλωση των δημιουργών της Σύγχρονης Τέχνης, αυτών που η ενασχόλησή τους με τα φαινόμενα και της ανάγκες  της εποχής και της καθημερινότητάς μας, με την πληθώρα των εκφραστικών μέσων και εργαλείων, μας ανοίγουν νέους δρόμους στη σκέψη και στη συνείδησή μας.

Συμμετέχουν:

 Επιμελητές: Γκέλυ Γρυντάκη, Νατάσα Ζαγκλή, Δηώ Καγκελάρη, Νάσια Καλαμάκη, Κλήμης Αμάραντος, Kατερίνα Κατάκη, Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, Ιουλία Λαδογιάννη, Λυδία Λαμπροπούλου, MASH (Χρήστος Καπενής & Κατερίνα Αναστασίου), Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Μαρία Ξυπολοπούλου, Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου, Δανάη Σίμου, Νατάσα Ερωφίλη Τσάγαρη, Αθανασία Τσάτσου

         Καλλιτέχνες: {Κατερίνα Αναστασίου, Χρήστος Καπενής, Γιώργης Παρταλίδης}, {Fréderic Leglise & Jojo Wang}, {Αντώνης Βασιλάκης, Έλλη Καρυπίδου}, {Χρόνης Barbarian, Νατάσα Ερωφίλη Τσάγαρη}, {Ευγενία Γραμμένου, Φένια Αποστόλου, Γεωργία Σπυροπούλου}, Κατερίνα Δρακοπούλου, Ντορίνα Καππάτου, {Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, Άρτεμις Μπασίρογλου}, {Ανδρονίκη Μαραθάκη, Νατάσα Ζαγκλή}, Γιάννης Σταματίου, Δανάη Σίμου, {Φάνης Σακελλαρίου, Λυδία Λαμπροπούλου, Δάφνη Πατσουράκου, Όλγα Ντέντα, Μάρω Πέτλη, Θοδωρής Βράχας, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Χαλδαίος},Αθανασία Τσάτσου,  {Αντωνίνα Βλουτή, Άννα Παπαδάκη}, {Παυλίνα Μάρβιν, Μαριάννα Δεβετζή, Χριστίνα Θύμη, Κατερίνα Καούστου, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Αναστασία-Νάστια Ντεντιάεβα, Ουίτσι, Νάντη Χατζηγεωργίου, Κρέων Κανακάρης}

 

Εγκαίνια της 1ης ομάδας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και στην συνέχεια την Παρασκευή 26/1 και το Σάβατο 27/1, 19:00 – 22:00.

Εγκαίνια της 2ης ομάδας την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, και στην συνέχεια την Παρασκευή 2/2 και το Σάβατο 3/2, 19:00 – 22:00.

 Εγκαίνια της 3ης ομάδας την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και στην συνέχεια την Παρασκευή 9/2 και το Σάβατο 10/2, 19:00 – 22:00.

 

Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθηνάς 12, Αθήνα 10554

Τ: 210 3217931 gallery@kappatosgallery.com   www.kappatosgallery.com

Πάνθεον Πολιτιστική Καλλιτεχνική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Τ: 210 3257751Ε: pan8eon@otenet.gr   www.kappatospantheon.org www.athensartresidency.org

  

1ο μέρος Πέμπτη 25/1, Παρασκευή 26/1, Σάβατο 27/1, 19:00 – 22:00.

 

 Κατερίνα Δρακοπούλου

Pandora 2022 (+ 2) – The Return

 Η Κατερίνα Δρακοπούλου επιστρέφει στα “Performance Rooms 2024” και με το έργο Pandora 2022 (+ 2) – The Return ανοίγει τη συλλογική χρονοκάψουλα που δημιουργήθηκε από προσωπικά αντικείμενα 91 συμμετεχόντων στα “Performance Rooms 2019”. Κατά τη διάρκεια της performance, η Δρακοπούλου με όχημα τις αρχές του Ιαπωνικού χορού Butoh συνδιαλέγεται και αλληλοεπιδρά με τα 91 αυτά αντικείμενα, δημιουργώντας εικαστικά τοπία εν κινήσει και τελικά μια γέφυρα στο χρόνο. Η performance μας προσκαλεί να αναστοχαστούμε για τις προσωπικές μας διαδρομές καθώς και για τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν αυτά τα πέντε χρόνια και να αναλογιστούμε τι θα βάζαμε εμείς σε μια χρονοκάψουλα σήμερα.

Σύμβουλος Δραματουργίας: Δώρα Κεχαγιά

Επιμέλεια   Ιουλία Λαδογιάννη   

 

 Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης        Άρτεμις Μπασίρογλου

 Τα άλμπατρος γεννιούνται σε ένα σημείο της γης, μαθαίνουν να πετούν και ύστερα επιστρέφουν στο σημείο που γεννήθηκαν μόνο για να πεθάνουν.Διανύουν εως 16000 χιλιόμετρα για να βρούν το ταίρι τους αλλα πολλές φορες εκείνο δεν εμφανιζεται ποτε και έτσι συνεχίζουν μόνα το ταξίδι τους. Αντλώντας έμπνευσης απο τα πιο μοναχικά και συνάμα πιο συντροφικά πλάσματα ,δημιουργήσαμε μια performance βασισμένη σε πρωτότυπη ιδέα και κείμενο για να απεικονίσουμε τα σημερινά οικουμενικά ερωτήματα : “Πως ο άνθρωπος υπάρχει στη μοναξιά του; Πως μια καρδιά πάλλεται στην έλλειψη άλλων παλμών; Γιατί ενώ γεννηθήκαμε μόνοι , φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε μόνοι;

Επιμέλεια  Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης

 

 Χρήστος Καπενής   Κατερίνα Αναστασίου    Γιώργης Παρταλίδης

How the mountains fall in love / Πώς ερωτεύονται τα βουνά

 Τα βουνά κοιμούνται και ξυπνούν, δακρύζουν κι ερωτεύονται.

Μια performance εμπνευσμένη από τον μύθο δυο βουνών που έκλαιγαν κι ενός ποταμού που γεννήθηκε από τα δάκρυά τους.

Τρεις διαφορετικοί performers θα δοκιμάσουν να ανακαλύψουν τον τρόπο που ερωτεύονται τα βουνά, αλληλεπιδρόντας με ένα installation πάγου που ολοένα μικραίνει, πάνω απ’ το πιο μικρό βουνό. Το ηχοτοπίο της performance αποτελεί μία πρωτότυπη σύνθεση μελωδιών και ηχογραφήσεων που δίνουν φωνή σε βασικά ερωτήματα και σκέψεις των performers σχετικά με την σύνδεση, την αποδόμηση και τον έρωτα.

Επιμέλεια  MASH

 

Φάνης Σακελλαρίου, Λυδία Λαμπροπούλου, Δάφνη Πατσουράκου, Όλγα Ντέντα, Κωνσταντίνος Χαλδαίος, Μάρω Πέτλη, Θοδωρής Βράχας, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

 HOMEWARD: Unleash the Beast

 Tο HOMEWARD:Unleash the Beast είναι ένα εικαστικό escape room τρόμου βασισμένο στην performance HOMEWARD που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2023 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία του Φάνη Σακελλαρίου (https://mcf.gr/el/homeward/). Σε έναν άχρονο δυστοπικό χώρο, όπου όλη τη ζωή έχει μειωθεί σε μαύρη σκόνη, τελείται η θυσία όλης της ανθρωπότητας. Οι συμμετέχοντες εισέρχονται στο εφιαλτικό τελετουργικό σύμπαν του HOMEWARD και συναντούν τα τρία παράξενα πλάσματα που κατοικούν εκεί, τον Θηριοδαμαστή, το Θηρίο και την Άνθρωπο. Προσπαθώντας να επιβιώσουν από την απειλή του Θηριοδαμαστή, το κοινό συμμετέχει ενεργά στη δράση, όπως σε ένα escape room, με στόχο να ολοκληρώσει τη θυσία και να καταστρέψει μια για πάντα την ανθρωπότητα.

Επιμέλεια Οι καλλιτέχνες

 

 Fréderic Leglise    Jojo Wang

 Η κινεζικής καταγωγής Jojo Wang και ο Γάλλος Frédedic Léglise συναντιούνται για πρώτη φορά ως δημιουργοί και προτείνουν το project Senses ως ένα διάλογο γύρω από τον ερωτισμό. Μέσα από την ερωτικοποίηση του γυναικείου ασιατικού σώματος που απεικονίζεται στο σύνολο της δουλειάς του, ο Léglise επιθυμεί να εκφράσει τον αισθησιασμό της ίδιας της ζωγραφικής πρακτικής. Η απόσταση από την Κίνα και η εγκατάσταση της Jojo Wang στο Παρίσι το 2006 της επέτρεψε να εκφράζει μέσα από τη δουλειά της ένα ονειρικό σύμπαν εμποτισμένο επίσης με ερωτισμό. Τα έργα της είναι ελεύθερα, ρομαντικά και αισθησιακά, εμπνευσμένα από την ασιατική κουλτούρα και παράδοση. Στην performance τους οι δύο καλλιτέχνες καλούν τους θεατές να μοιραστούν μια διαδραστική εμπειρία στην οποία πρωταγωνιστούν οι πέντε αισθήσεις. Η σεξουαλικότητα και η αθωότητα αλληλεπιδρούν σ’ ένα παιχνίδι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

Επιμελητής Εγκατάστασης  Κλήμης Αμάραντος

Επιμέλεια Μαρία Ξυπολοπούλου

 

 ——————————

 

2ο μέρος Πέμπτη ½, Παρασκευή 2/2, Σάβατο 3/2, 19:00 – 22:00.

  

Νατάσα Ζαγκλή , Ανδρονίκη Μαραθάκη

 Grand Palace Hotel στην Γάζα

Η φρίκη, ο φόνος, ο θάνατος, η σφαγή, η καταστροφή, η συντριβή, το σκοτάδι και η ακραία νομιμοποιημένη  βία  σε κοινή παγκόσμια θέα οριοθετημένη σε τόπο συγκεκριμένο.

Παράλληλα σε άλλο σημείο του κόσμου επικρατούν η ασφάλεια, η αρμονία, και η ομορφιά.

Από τον φόβο της ταύτισης με τα θύματα προκύπτει η συμπύκνωση και η σιωπή.

Από την ανικανότητα ελέγχου ή και παρέμβασης στην πραγματικότητα, στο συμβάν προκύπτει η αδράνεια. Η πανανθρώπινη αδράνεια.

Ο οργανισμός που ονομάζεται ανθρώπινο είδος , πλήττεται σε ένα καίριο σημείο, όλο το «σώμα» επηρεάζεται.

Οι περφόρμερς, δύο γυναίκες που δυνητικά θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο Grand Palace Hotel ακυρώνουν το ταξίδι προς το ξενοδοχείο αυτό. Mένουν μετέωρες. ‘Ισως και να μην υπάρχει την στιγμή που συντάσσεται αυτό το κείμενο.

Ανδρονίκη Μαραθάκη Καλλιτεχνική υποστήριξη

Αγάπη Ζήτα Σχεδιασμός ήχου

Νατάσα Ζαγκλή Περφόρμερ/σύλληψη ιδέας

Επιμέλεια  Νατάσα Ζαγκλή

 

  

Χρόνης Barbarian    Νατάσα Ερωφίλη Τσάγαρη

Fragments – Θραύσματα

*Κομματάκι από κάτι μεγαλύτερο που έσπασε

 Λάθος και Σωστό. Λέξεις που τις ακούμε από την παιδική μας ηλικία . Κάθε φορά σε κάθε στόμα αποκτούν διαφορετική σημασία ανάλογα το ποιός τις λέει σε ποιόν. Πόσο μας επηρεάζουν στη συνέχεια της ζωής μας , στις επιλογές μας; Μπορείς να απολογίσεις μια ζωή από το σύνολο των σωστών η των λαθών; Οι performers εξερευνούν  τις έννοιες του λάθους και του σωστού σε ένα εργαστήριο συντήρησης (του εαυτού(;)). Αποδωμόντας τα κομμάτια, βλέποντας τα σημάδια από αυτούς που διαμόρφωσαν το αντικείμενο, εξετάζοντας αν τα «τραύματα» μπορούν να αποκατασταθούν , εάν θα είναι χρήσιμα για τη συντήρησή του ή για την ανάδειξη της ιστορίας του.

 Επιμέλεια Νατάσα Ερωφίλη Τσάγαρη

 

 

Αθανασία Τσάτσου

 The Human Seed

Η επιτέλεση The Human Seed εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση: Ο σπόρος που μπορεί σε βάθος χρόνου να εξελιχθεί σε δέντρο και ο άνθρωπος αντίστοιχα σε υγιή ενήλικα. Ο αγώνας του κάθε ανθρώπου να (συν)υπάρχει σε ένα κοινωνικό σύνολο υπογραμμίζεται καθώς και η ανάγκη του για αναγέννηση, όπως η φύση επιδιώκει μέσα στον κύκλο των εποχών, με την Άνοιξη να φέρνει αέναα τη γέννηση και την αρχή. Ο θεατής καλείται να παρατηρήσει τον άνθρωπο-σπόρο που αναπτύσσεται, ριζώνει και προσπαθεί να προσαρμοστεί, επιβιώνοντας σε οποιοδήποτε περιβάλλον καθώς και να εντρυφήσει σε ένα προσωπικό αυτογνωσιακό ταξίδι.

 Επιμέλεια Αθανασία Τσάτσου

  

Δανάη Σίμου

“Ο θάνατος της πηγής” ΙΙΙ

 Αυτή η σειρά από performances είναι ένα σύγχρονο εγχείρημα που αντηχεί την επίδραση του βιβλίου του Roland Barthes, “Ο θάνατος του συγγραφέα”, αποτελώντας επέκταση της διερεύνησης γύρω από το διάλογο μεταξύ του δημιουργού και του δημιουργήματος αλλά και γύρω από το φαινόμενο της γυναικείας παρουσίας και παρουσίασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαναλαμβανόμενη και συνεχής πρακτική που εφαρμόζεται, αναπτύσσεται σε μια κατάσταση ηρεμίας, όπου ο δημιουργός συγχωνεύεται με το έργο και αντιστρόφως, ως ένα μέσο για την αποδίωξη αυτής της αιώρησης. Τα οργανικά στοιχεία, μαζί με έναν ήχο, επιλέγονται ως μονοπάτια για την επαφή με μια απαρχή ή μιας κατάστασης θανάτου, εκεί που η ανακάληψη της μεταβατικότητας της αφάνειας μπορεί να επιτευχθεί.

Ήχος: G.O.I.N. (Δανάη Σίμου)

πρόσθετα ηχοτοπία & επιμέλεια ήχου: Amberclock

 Επιμέλεια Δανάη Σίμου

 

 

Φένια Αποστόλου   Ευγενία Γραμμένου     Γεωργία Σπυροπούλου

FragileHandle with care

 «Το φύλο είναι μια σιωπηλή εσωτερική διατύπωση της πρόθεσης να γίνεις άνδρας ή γυναίκα και όχι μια προκατασκευασμένη ταυτότητα ή μια καθιερωμένη ουσία»

Judith Batler

Η performance Fragile! Handle with care εξετάζει την παραδοσιακή όψη της γυναικείας ταυτότητας και τις κατασκευασμένες εκδοχές του θηλυκού φύλου.

Αφορμόμενη από σύγχρονες φεμινιστικές θεωρίες, η καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τρία σώματα διαφορετικών ηλικιών, ταυτοτήτων και εμπειριών (νεότητα, ωριμότητα, queer) δηλώνοντας ποικίλες κοινωνικές εκδοχές με πυρήνα, τα χαρακτηριστικά της ευθραυστότητας και του ευάλωτου, τα οποία προσδόθηκαν ανά τους αιώνες στην θηλυκή φύση και τα οποία η καλλιτέχνης με την ομάδα της δοκιμάζουν να ανα-ποιήσουν ζωντανά σε ένα πνεύμα ανακίνησης και στοχασμού πάνω στις επιτελέσεις που δομούν στερεοτυπικά το φύλο.

Το έργο επιχειρεί να αποτελέσει κομμάτι του ευρύτερου διαλόγου που αφορά στα ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και μέσα από μία πολυαισθητηριακή εμπειρία προσκαλεί τα παρευρισκόμενα άτομα σε έναν κοινό σιωπηλό αναστοχασμό επάνω στην γυναικεία ευθραυστότητα που επανειλημμένως διαψεύδεται και μοιραία συντρίβεται όπως αναδεικνύουν οι σύγχρονες μορφές θηλυκότητας.

Consept/directed by : Ευγενία Γραμμένου

Δραματουργία: Ινώ Αθανασιάδου, Ευγενία Γραμμένου

Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Ροΐδης

Επιμέλεια Kατερίνα Κατάκη

 

 

———————————-

 

3ο μέρος Πέμπτη 8/2, Παρασκευή 9/2, Σάβατο 10/2, 19:00 – 22:00.

 

 Γιάννης Σταματίου

 Το The New Cook Book είναι μια επιτελεστική παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου μαγειρικής που έχει δημιουργήσει ο εικαστικός Γιάννης Σταματίου. Κατά τη διάρκειά της ο καλλιτέχνης «ξεφυλλίζει» ζωντανά το ηλεκτρονικό βιβλίο καθώς αυτό προβάλλεται, συμμετέχοντας στη ροή των αλλαγών, των εικόνων και των ήχων, αλληλοεπιδρώντας με το έργο μέσα από πρόσθετα κείμενα, σκέψεις και χειρονομίες. Το βιβλίο έτσι συγγράφεται στο παρόν με τους εκάστοτε αναγνώστες – θεατές του. Στην ιδιότυπη αυτή ανάγνωση, η κουζίνα του σπιτιού παρουσιάζεται ως πραγματικός χώρος, επικίνδυνος και σωτήριος ταυτόχρονα, αλλά και ως φαντασιακός χώρος που επεκτείνεται πέρα από τα φυσικά του όρια παράγοντας αμφίσημες αφηγήσεις.

Επιμέλεια Γκέλυ Γρυντάκη

 

 

  Παυλίνα Μάρβιν, Μαριάννα Δεβετζή, Χριστίνα Θύμη, Κατερίνα Καούστου, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Αναστασία-Νάστια Ντεντιάεβα, Ουίτσι, Νάντη Χατζηγεωργίου, Κρέων Κανακάρης

 Στο σαλόνι της Νίκης Ρεβέκκας

 Πώς θα μπορούσε να μας αναμένει το σαλόνι της συγγραφέως Νίκης Ρεβέκκας Παπαγεωργίου και τι θα ήταν δυνατό να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε έναν δαιδαλώδη κόσμο, φτιαγμένο από επικίνδυνες ιστορίες και απαλά υφάσματα; Αναπάντεχες μαθητείες, κρυμμένοι θησαυροί και πολυφωνικές διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κόσμου μέσα από τη γλώσσα που μιλάμε, βράζουν αθόρυβα όσο ετοιμάζεται το αόρατο πλην αναπόδραστο τσάι.

Σκηνογραφία: Χριστίνα Σωτηροπούλου

Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Χριστίνα Σωτηροπούλου, Ασημίνα Λιαρμακοπούλου

Μουσική: Κρέων Κανακάρης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Παυλίνα Μάρβιν

Κείμενο: Νίκη Ρεβέκκα Παπαγεωργίου, Παυλίνα Μάρβιν

Φωτογραφία: Γωγώ Πονηράκου

 Επιμέλεια  Δηώ Καγκελάρη

 

 Αντώνης Βασιλάκης          Έλλη Καρυπίδου

 

Η performance Άμωμος Σύλληψη: Το ανέγγιχτο σώμα, εμπνέεται από τη Παναγία ή τη Μαντόνα αντίστοιχα, ως ένα σώμα που δεν αγγίχτηκε. Διαπραγματεύονται έννοιες όπως  η μητρότητα και η γονιμότητα και θέτονται ερωτήματα για το σώμα που γονιμοποιείται και   γεννά. Ποιος είναι ο ρόλος της σύγχρονης  μητέρας και γυναίκας?  Ποια είναι η ταυτότητα τους ?

Το απομονωμένο σώμα που ακολουθεί τα ένστικτα στην ανάγκη του για ν’ αναπαραχθεί χρησιμοποιεί την επιστήμη και αποβάλλει το άγγιγμα. Τεχνολογίες όπως, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ART, IVF (In Vitro Fertilization), κρυοσυντήρηση ωαρίων κ.α., ως σύγχρονοι θεοί δημιουργούν μελλοντικές  ανέγγιχτες μητέρες, σύγχρονες Μαντόνες.

 Επιμέλεια Νάσια Καλαμάκη

  

Ντορίνα Καππάτου

 alles zal kapot*

 Το άχρονο της Vanitas “Ματαιοδοξίες” – ζωγραφικής επαναπροσδιορίζεται μέσω μιας σειράς human body installations. Η Ολλανδική ζωγραφική συναντά την Ιαπωνική τέχνη του shibari υπό την σύγχρονη δυτική ματιά της καλλιτέχνιδας, σε μια προσπάθεια να αιχμαλωτίσει την παροδική ομορφιά λίγο πριν την απόδραση της. Φρούτα, λουλούδια, ανθρώπινα μοντέλα συνθέτουν τους τρισδιάστατους καμβάδες ως αντικείμενα νεκρών φύσεων. Κάθε tableaux vivant αποτελεί μια εφήμερη εμβυθιστική εγκατάσταση, η οποία προσκαλεί τον επισκέπτη να παρατηρήσει την αδιαμφισβήτητη παροδικότητα της ζωής, την ευαλωτότητα, αλλά και τη σεξουαλικότητα των υποκειμένων. Η θνησιγενής σωματικότητα της ομορφιάς, κυριολεκτικά αιχμάλωτης, όχι πλέον από τον καμβά, αλλά από το σχοινί του shibari, υπενθυμίζει στον θεατή, με την αέναη και ταυτόχρονα στιγμιαία ακινησία της, την αναπόφευκτη μοίρα των πραγμάτων. *(everything will break)

 Επιμέλεια Λυδία Λαμπροπούλου, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

 

  

Αντωνίνα Βλουτή, Άννα Παπαδάκη

“ΕΚΕΙΝΕΣ”

 Η performance ”Εκείνες” εξερευνά την έννοια της υπέρβασης μέσα από ιστορίες γυναικών που έζησαν στην Ελλάδα. Γυναίκες οι οποίες υπερέβησαν τις συνθήκες, τους περιορισμούς και τους κανόνες όπως ορίζονταν από την εποχή, το φύλο και την κοινωνική τάξη προκειμένου να βιώσουν την αυτοπραγμάτωση τους μέσα από τις επιθυμίες, τα τραύματα και την προσωπικότητα τους. Πώς υπάρχει στο χώρο ένα σώμα που διεκδικεί να εκφράσει τη δύναμη της σεξουαλικότητας του; Πώς δονείται όταν ξεπερνά το φόβο; Πώς συνεχίζει να διεκδικεί τη ζωή στην ελευθερία; Η υπέρβαση ως διαδικασία που οδηγεί στη μεταμόρφωση. Στην αυθεντική εκδοχή του εαυτού.

  Επιμέλεια Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου

 

 

Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθηνάς 12, Αθήνα 10554

Τ: 210 3217931 gallery@kappatosgallery.com   www.kappatosgallery.com

Πάνθεον Πολιτιστική Καλλιτεχνική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Τ: 210 3257751, Ε: pan8eon@otenet.gr   www.kappatospantheon.org www.athensartresidency.org