Future

English text follows

Performance ROOMS2024

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

 

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος και η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πάνθεον διοργανώνουν την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο  «Performance ROOMS2024»  στην Αίθουσα Τέχνης ΚαππάτοςΑθηνάς 12, Μοναστηράκι,Αθήνα.

 15 Επιμελητές θα παρουσιάσουν   Performers από τις Εικαστικές Τέχνες καθώς και από άλλα καλλιτεχνικά πεδία όπως το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική, τα Multimedia, στα δωμάτια της γκαλερί, σε διάστημα 3 εβδομάδων και σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται απο 5 Performances και θα παρουσιάζεται από ένα τριήμερο. Σε κάθε δωμάτιο θα επιτελείται και μια ζωντανή performance κατά την τριήμερη διάρκεια της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, στα Εγκαίνια με την  ομάδα την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, 19:00 – 22:00 και στην συνέχεια Παρασκευή 26/1 και Σάββατο 27/1 , 19:00 – 22:00, η  ομάδα θα παρουσιασθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 2/2 και Σάβατο 3/2, 19:00 – 22:00 και η 3η ομάδα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 9/2 και Σάββατο 10/2, 19:00 – 22:00.

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν και να καταγραφούν συστηματικά οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο της Performance, καλλιτεχνικά και θεωρητικά, ώστε να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν συνέχεια των προηγούμενων διοργανώσεων για τις οποίες εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει στην ανάδειξη ενός μεγάλου αριθμού καλλιτεχνών και επιμελητών.

26 χρόνια απο το ξεκίνημα μιας μικρής απόπειρας που είχε ως ζητούμενο την ανίχνευση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων τάσεων και προτάσεων και της θεωρητικής σκέψης στον εικαστικό χώρο. Εικοσιπέντε χρόνια έρευνας της σύγχρονης δημιουργικής και πνευματικής δημιουργίας, όπου το τοπίο της Σύγχρονης Τέχνης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξελιχθεί και διευρυνθεί, έχοντας την μεγάλη τύχη να είμαστε παρόντες, μάρτυρες και συμμέτοχοι αυτής της μεγάλης και σημαντικής αλλαγής. Αφήσαμε πίσω μας τα αρνητικά του παρελθόντος και συμβάλλαμε στο προχώρημα και κτίσιμο μιας νέας πραγματικότητας στις Εικαστικές Τέχνες στη χώρα μας. Σε αυτη τη πορεία μας είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με περισσότερους απο 170 Επιμελητές και 500 Καλλιτέχνες και μας έδωσε τη μεγάλη και θερμή συμπαράστασή του ένα μεγάλο κοινό χιλιάδων φιλότεχνων. Τους ευχαριστούμε όλους και οραματιζόμαστε την συνέχεια σε αυτή την μοναδική εκδήλωση των δημιουργών της Σύγχρονης Τέχνης, αυτών που η ενασχόλησή τους με τα φαινόμενα και της ανάγκες  της εποχής και της καθημερινότητάς μας, με την πληθώρα των εκφραστικών μέσων και εργαλείων, μας ανοίγουν νέους δρόμους στη σκέψη και τη συνείδησή μας.

Οι Επιμελητές και οι Καλλιτέχνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση  gallery@kappatosgallery.com    ή     kappatos@otenet.gr    ή να επιλέξουν τον/την καλλιτέχνη μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος στην ίδια διεύθυνση μέχρι αυτή την ημερομηνία.

 

Performance ROOMS2024

A Contemporary Art Show

The  Kappatos Gallery  and the  Non-Profit Society  Pantheon  are organizing the Contemporary Art Exhibition entitled   ” Performance  ROOMS2024 ”   at the  Kappatos Art Gallery ,  Athenas 12, Monastiraki, Athens.

 15 Curators will  present  erformers  from  Visual Arts  as well as from other artistic fields such as  Theatre ,  Dance , Music,  Multimedia , in the 5 rooms of the gallery, over a period of 3 weeks and in 3 groups . Each group will consist of 5 Performances and will be presented over a three-day period. In each room there will be a live performance during the three-day duration of each group, which will be open to the public,  with  the  1st  group Opening on  Thursday 25 January 2024, 19:00 – 22:00  and then  Friday 26/ 1  and  Saturday 27/1 ,  19:00 – 22:00, the  2nd  group Opening on  Thursday 1 February, Friday 2/2  and  Saturday 3/2,  19:00 – 22:00 and the  3rd group  on  Thursday 8 February, Friday 9/2  and  Saturday 10/2,  19:00 – 22:00. 

The purpose of the exhibition is to present and systematically record the contemporary trends and proposals in the artistic area of ​​Performance, artistically and theoretically, in order to create a meaningful and fruitful dialogue between the participants, as a continuation of the previous events which are estimated to have contributed to the highlighting a large number of artists and curators.

26 years  since the beginning of a small attempt that had as its objective the detection and presentation to the general public of new trends and proposals and theoretical thinking in the visual field. Twenty-five years of research into contemporary creative and intellectual creation, where the landscape of Contemporary Art, mainly in Greece but also internationally, has evolved and expanded, having the great fortune to be present, witnesses and participants of this great and important change. We left behind the negatives of the past and contributed to the progress and building of a new reality in Visual Arts in our country. In this course we were lucky to work with more than  170 Curators  and  500 Artists  and we were given its great and warm support by a large audience of thousands of art lovers. We thank everyone and envision the continuation of this unique event of the creators of Contemporary Art, those whose engagement with the phenomena and needs of our time and everyday life, with the abundance of expressive means and tools, open new paths for us in thought and our consciousness.

Curators and Artists wishing to participate in the Exhibition can request more information  at   gallery@kappatosgallery.com    or    kappatos@otenet.gr   or select the artist by  October 31, 2023  and send their proposal electronically to the Kappatos  Gallery at the same address until the date.